15 de maig 2008

Ajuts econòmics de caràcter individual pel menjador, curs 2008/2009 (Convocatòria)

El Consell Comarcal del Tarragonès concedirà ajuts econòmics individuals per tal de contribuir al pagament per a l'assistència al menjador escolar, durant el curs 2008/09, a escolars que pertanyin a famílies en determinades circumstàncies socioeconòmiques o geogràfiques, de la comarca del Tarragonès, que assisteixin a col·legis públics o privats concertats on cursin educació infantil.

Quantia: l'import màxim dels ajuts, per alumne, és de 4,46 euros/dia.
Lloc de presentació: Les sol·licituds individuals les presentaran les famílies al consell escolar del col·legi mitjançant el model annex I, proporcionat pel mateix col·legi o pel Consell Comarcal, i aniran acompanyades amb la documentació necessària que acrediti la situació econòmica i familiar que figura en l'annex II
Termini de presentació: Fins al 13 de juny de 2008
Normativa